Vasárnap, 2019-09-22, 0:22 AM


Túra

Pozsony, 1848. márczius 3.

Tekintetes újvári őrsvezetők!

 Ámbár meg levén győződve, hogy a fennforgó rendkívüli körülmények bizonyos részleteken fölülemelkedni parancsolnak, indítványomat csupán alkalmul kívánom használni, hogy a tekintetes látogatókat felkérjem, miszerint a perczek roppant felelősségének érzetében tájékoztassák ismerősiket, kik az alant foglaltak alapján érintettek ez ügyben, mindazon ismékről és tanokról, melyek arról a rendezvényről fogalmaztanak meg alább, mit az idő leghamarábbra elénkbe szabott.

 Tudniillik, kezdetét vette a készülődés ez év II. számú téli túrájára, amely azon cserkészeket hívja márczius 15i nemzeti ünnepünk másnapjára, kik a kiscserkészek közül koruk előrehaladtával már kilépni voltak kénytelenek, valamint a 15. életévüket betölteni nem készülnek a rendezvény kezdésének idejéig. 

 Minekutána ily korú újonczaink nem szándékoztanak önnön toborzásukkor magukhoz képest kezelhetetlen többséget alkotni, illetőlegesen a korosabb, ámde még mindig 15. év alatti cserkészek pedig hasonlóképpen csekélyebb átlaglétszámú őrsökbe tömöríttettek, és most azon mélyen tisztelt urakhoz és hölgyekhez szólok, kik magukat, esetlegesen mások őket rovereknek neveznek, számukra is lehetőség adatik jelenlétükkel a rendezvény színvonalát emelve társul csatlakozni a résztvevők megszámlálhatatlan táborához.

 Most pedig azon tisztekhez szólok, azokhoz a vezetőkhöz, kik Urunk kegyelméből hamarább kezdtenek a cserkészetnek, minek következtében hosszúbb időt tudnak maguk mögött számon tartani, melyet már cserkészként volt szerencséjük által élni, hogy nekik is megadatik a lehetőség, miszerint az ifjak tapasztalatit gazdagabbá, önnön állapotukat egyensúlyossá, harmónikussá, fejüket pediglen kiszellőzötté téve eljöjjenek az év hangsúlyozottan II. számú téli túrájára márczius 16án.

 Az őrsvezetők továbbá felszólíttanak, hogy az itt következő tanok, melyekre fentebb egy-két sor hivatkozni volt rendeltetve, az őrssel, méginkább a szülőkkel haladéktalanul megosztásra kerüljenek:

 Találkozás: márczius 16. szombat, 8:15 az újvári vasútállomáson
 Érkezés: aznap estve 17:48 (majdnem 1848) ugyanazon helyen
 Czélállomás: P. városa (a pontosabb útvonal részletes taglalásába a titok megőrzése miatt ne bocsátkozzon senki)
 Szükséges felszerelés: minden őrsvezető és jobbára az őrstagok szintúgy ezen tudománynak teljes birtokában vannak, másodlag pedig az útiköltség fedezetére ötös papirospénz elegendőnek bizonyultatik

 Aminek még szükséges volta kétségkívül kétségbe nem vonható, az egy trikolór kézmíves rózsa, melyet az őrsök fejenként egy példányban a rendezvényt megelőző összejövetelek során kegyeskedjenek elkészíteni krepp papír s hurkapálcza önzetlen hozzájárulásával, mik a rajzteremben lesznek lelhetőek.

 Ezekből áll alázatos indítványom. Méltóztassanak a tekintetes vezetők a körülményekről nem csupán akkor tanácsot kérni, mikor az már elengedhetetlenné vált, és határozzanak részvételük, mindezek mellett pedigleg hasonlóképpen a haza sorsa felett.

 Alázatos szolgájuk

 Kossuth Lajos
Hírek
Csevegő
Naptár
Képek
Látogatók